วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

ความคาดหวังของรายวิชา

1.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เกิดทักษะที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ลำดับขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น