วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2552

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2552

บันทึกการเรียนวันนี้

15/06/2552
วันนี้เรียน และฝึกปฏิบัติการสร้าง Blog ที่ QS 108

ประวัติส่วนตัวชื่อ นางสาวจินตนา จันทร์หอมชื่อเล่น จินภูมิลำเนา จ.สุพรรณบุรีวันเกิด 21/08/1990การศึกษา กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 คณะศึกษาศาสตร์ เอกการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยบูรพากรุ๊ปเลือด เองานอดิเรก ฟังเพลง เล่นเกมส์อาหารที่ชอบ อาหารรสจัด ก๊วยเตี๋ยวคติประจำใจ อย่าถอยหลัง ถ้ายังไม่ก้าวไปข้างหน้า

ความคาดหวังของรายวิชา

1.มีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2.เกิดทักษะที่ถูกต้องในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
3.มีความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
4.ลำดับขั้นตอนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ